background

Karsan Konya

Location: Konya - Turkey
Application: Roof.
35.000 m² TPO Bonding System.